Zorg

Bij de zorg voor de leerlingen zijn veel mensen betrokken:

  • De groepsleerkracht. De leerkracht observeert alle leerlingen zorgvuldig, zodat duidelijk wordt welke mogelijkheden leerlingen hebben en wat belemmerende factoren zijn. Daarnaast neemt de leerkracht methodegebonden toetsen af bij alle leerlingen. Tevens neemt de groepsleerkracht bij alle leerlingen landelijk genormeerde toetsen af. Dat zijn toetsen waarbij de toetsresultaten van de leerlingen worden vergeleken met het landelijk gemiddelde; de CITO-toetsen. Doordat leerkrachten middels observaties en toetsen al hun leerlingen nauwgezet volgen, wordt goed zichtbaar waar problemen zouden kunnen ontstaan. Het gaat erom dat de leerkracht problemen voorkomt en daar staat hij of zij niet alleen voor.
  • De Intern Begeleider. Binnen de school is een intern begeleider aangesteld. Dat is een ervaren leerkracht die collega’s begeleidt, ondersteunt en coacht bij hun werk. Op onze school is dat Jolien Oldenbroek. Vier keer per jaar wordt met de intern begeleider de aanpak in de groep doorgesproken. Met behulp van observatie- en toetsgegevens worden de onderwijsbehoeften van elke leerling gedefinieerd. Op basis van de onderwijsbehoefte wordt een afgestemd leerstofaanbod gepland voor de komende periode. De gekozen aanpak wordt verwoord in een groepsplan.
  • De ouders. Een belangrijke schakel bij het geven van optimale zorg aan leerlingen binnen onze school zijn de ouders. Als er een aanpak is gepland door de school, wordt – indien de aanpak afwijkt van de basisgroep- ouders gevraagd daarin mee te denken en mee te werken. Deze samenwerking zorgt meestal voor een effectieve aanpak.
  • Het team. We voelen ons samen verantwoordelijk voor de zorg voor onze leerlingen.
  • Externe hulp. Het kan voorkomen dat we een probleem signaleren rond een leerling waar we niet uitkomen. Dan is er de mogelijkheid om de hulp in te schakelen van een extern deskundig, meestal een orthopedagoog. We denken dat het goed is dat er zovelen betrokken zijn bij onze leerlingen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Een goede basisschool hecht ons inziens niet alleen aan kennisverwerving. Wij vinden dat een optimale sociaal-emotionele ontwikkeling minstens zo belangrijk is. We volgen de kinderen dan ook in deze ontwikkeling.